Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

11.12.23 07:00 Starost: 194 d

Skupština Društva objavljuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora/ice Društva

 

Na temelju članka 2. Pravilnika o postupku i kriterijima za provedbu Javnog natječaja za imenovanje Uprave Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin od 04.12.2023, Skupština društva dana 11.12.2023. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za imenovanje direktora/ice

Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

 

 

1.    Za imenovanje direktora/ice (uprave), traži se:

 

-       1 izvršitelj/ica na vrijeme od četiri (4) godine,

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

-       punoljetnost,

-       hrvatsko državljanstvo,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 

             Direktor/ica može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, koja ispunjava uvijete za magistra/icu struke ili stručnog specijalistu/isticu iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili znanstvenog područja društvenih znanosti - polje ekonomija ili ima VII/I stručne spreme poljoprivrednog ili ekonomskog usmjerenja ili je sveučilišni/a prvostupnik/ica  ili stručni/a prvostupnik/ca struke iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti - polje poljoprivreda ili društvenih znanosti - polje ekonomija, odnosno ima VI/I stručne spreme poljoprivrednog ili ekonomskog smjera.

 

             Direktor/ica mora imati različito iskustvo, obrazovanje i vještine, odnosno mora imati dodatne kompetencije koje uključuju:

 

- iskustvo u vođenju poslova,

- iskustvo u rješavanju kriznih situacija;

- iskustvo u prepoznavanju i nadziranju rizika;

- poznavanje financija,

- poznavanje računovodstva,

- poznavanje područja djelatnosti društva,

- poznavanje nacionalnog i međunarodnog tržišta,

- sposobnost usklađivanja svih interesa unutar društva. 

 

Direktor/ica također treba:

 

- biti izvan sukoba interesa,

- usklađivati svoje ciljeve s ciljevima društva,

- biti upoznata s dobrom praksom korporativnog upravljanja,

- imati osobni integritet;

- imati dovoljno raspoloživog vremena,

- biti motivirana,

- biti sposobna raditi u timu i

- imati stratešku viziju.

 

 

 Smatra se da je direktor/ica izvan sukoba interesa ako:

 

- nije povezana s društvom u pogledu vlasništva on/ona osobno niti njegov/zin supružnik, ili srodnik po krvi ili po tazbini do drugog stupnja,

- nije neposredno ili posredno dobavljač ili kupac usluga i/ili prodaje robu društva,

- nije u radnom odnosu s bilo kojim društvom koje obavlja usluge i/ili prodaje robu društva;

- nije bračni drug ili srodnik/ca po krvi ili po tazbini bilo kojem voditelju/ici odjela društva.

- nije član/ica Nadzornog odbora, niti bračni drug ili srodnik/ca po krvi ili po tazbini člana Nadzornog odbora do drugog stupnja.

           

            Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerovljenoj presliku:

-       životopis,

-       dokaz o stručnoj spremi (diploma)

-       domovnica,

-       uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

-       uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

-       vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 432 u svezi s čl. 239 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine, broj 111/93. 34/99, 52/00- Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15),

-       izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom kandidat potvrđuje da nije u sukobu interesa i ostavku s danom nastupa na dužnost, ukoliko bude izabran za direktora,  ili ostavku bračnog druga ili srodnika po tazbini do drugog stupnja, ukoliko osoba bude imenovana na dužnost direktora.

 

Za direktora ne može biti imenovan kandidat za čije imenovanje  postoje zapreke iz čl. 432. u svezi s čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine, broj 111/93. 34/99, 52/00- Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

            Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti i kompetencija putem intervjua.

            Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

            Na web stranici Trgovačkog društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.  objavljuje se i način i dan obavljanja prethodne provjere znanja kandidata.

            Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već se ona ishoditi prije potpisa Ugovora o radu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na natječaj.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br. 116/03).

            Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju u Glasu Istre i na web stranicama TD AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre i to neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Ulica prof. Tugomila Ujčića 1,  Pazin s naznakom „za natječaj“.

            O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Skupština Društva

Boris Miletić

Župan Istarske Županije